Privacyreglement

 

Privacyreglement van Stichting Toekomst Makers || Omschrijving

Stichting Toekomst Makers behandelt persoonlijke gegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid en houdt zich daarbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming en alle overige wet- en regelgeving die van toepassing is. Stichting Toekomst Makers wil iedere deelnemer een prettige en veilige leeromgeving bieden. Het onderstaande privacyreglement is er om de kwaliteit te waarborgen van de diensten die Stichting Toekomst Makers levert en alle deelnemers en personen veiligheid te bieden met betrekking tot hun persoonsgegevens en andere privacy gevoelige informatie. Dit reglement ligt ter inzage voor personeel en deelnemers aan onze cursussen en er wordt melding van gemaakt tijdens de intake en inschrijving. Daarnaast zal het privacyreglement op de website worden geplaatst. Het privacyreglement is van toepassing op het gehele proces van persoonsgegevensverwerking binnen Stichting Toekomst Makers en zal hieronder worden toegevoegd. Daarnaast informeren wij al onze medewerkers over het privacyreglement op het moment dat ze in dienst of anderszins verbonden zijn aan Stichting Toekomst Makers. Zij moeten allemaal een geheimhoudingscontract tekenen bij indiensttreding. Dit houdt in dat alle medewerkers geheimhoudingsplicht hebben en informatie niet mogen door spelen naar derden. Hoe worden de gegevens beschermd

 

Privacyreglement

Bij het verlenen van onze diensten verwerken wij uw persoonsgegevens. Om u te informeren hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan hebben wij deze privacyverklaring opgesteld.

 

Contactgegevens

De persoonsgegevens worden verwerkt door: Stichting Toekomst Makers Kanaalweg 15 G 3526 KL Utrecht 0640744801 privacy@toekomstm.nl

 

Reikwijdte

Dit reglement is van toepassing op alle handmatige, geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde verwerkingen door de verantwoordelijke (Stichting Toekomst Makers) van persoonsgegevens, alsmede op de daaraan ten grondslag liggende documenten die in een cursusdossier zijn opgenomen. Het gebruik van persoonsgegevens door Stichting Toekomst Makers verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via persoonlijke gesprekken, de website, e-mail en telefoon. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening.

 

Persoonsgegevens

Stichting Toekomst Makers verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:  

Doeleinden

Stichting Toekomst Makers verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:  

Grondslagen

Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan de overeenkomst met u, dan wel te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld verplichtingen op basis van de Wet Inburgering. Tevens verwerken wij persoonsgegevens, omdat Stichting Toekomst Makers hier gerechtvaardigde belangen bij heeft. Deze gerechtvaardigde belangen zijn:

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

 

Verstrekking aan derden

In het kader van haar dienstverlening kan Stichting Toekomst Makers persoonsgegevens uitwisselen. Stichting Toekomst Makers kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden, zoals de IT-leveranciers van onze website en onze systemen, testbureaus of ingeschakelde ZZP’ers. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden. Tot slot kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer Stichting Toekomst Makers aan een wettelijke verplichting moet voldoen Stichting Toekomst Makers zal uw gegevens niet verstrekken voor commerciële doeleinden of goede doelen. Uw gegevens worden in elk geval verstrekt aan DUO, Servicecentrum Inburgering indien u valt onder de Wet Inburgering.

 

Doorgifte van uw gegevens buiten de EER

Uw persoonsgegevens kunnen buiten de EER worden verwerkt. De EER is de Europese Economische Ruimte, bestaande uit de landen van de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland. Uw persoonsgegevens worden in principe niet buiten de EER door Stichting Toekomst Makers verwerkt. Daarnaast kunnen uw gegevens door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, Dropbox, Google Drive, LinkedIn of Facebook in het contact met u. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

 

Hoe lang wij uw gegevens bewaren

Stichting Toekomst Makers zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat Stichting Toekomst Makers zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

 

Hoe wij uw gegevens beveiligen

Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft Stichting Toekomst Makers passende beveiligingsmaatregelen genomen.

 

Uw rechten

U heeft het recht om Stichting Toekomst Makers een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen maximaal 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken, kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Ook kunt u Stichting Toekomst Makers verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden. Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar het meldpunt privacy van Stichting Toekomst Makers: Stichting Toekomst Makers Kanaalweg 15 G 3526 KL Utrecht 0640744801 privacy@toekomstm.nl

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Toekomst Makers, laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Wijzigingen privacyverklaring

Stichting Toekomst Makers kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om de website geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.